หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 250 4.011 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
2 251 4.012 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
3 252 4.013 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
4 253 4.014 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
5 254 4.015 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
6 255 4.016 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
7 256 4.017 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
8 257 4.018 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
9 258 4.019 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
10 259 4.021 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 15 คน/ครู 4 คน 6
11 260 4.022 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 15 คน/ครู 4 คน 6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]