งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 12 ก.พ. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
นักเรียน และครู ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 12 ก.พ. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
นักเรียน และครู ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง EAHT Wing 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-17.00 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานโครงงานละ 6 ชุด ติดตั้งโครงงานเรียงตามลำดับที่ลงทะเบียน ไม่อนุญาตเก็บโครงงานก่อน 12.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการ
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง EAHT Wing 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-17.00 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานโครงงานละ 6 ชุด ติดตั้งโครงงานเรียงตามลำดับที่ลงทะเบียน ไม่อนุญาตเก็บโครงงานก่อน 12.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการ
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง เอนกประสงค์ (206) 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-16.30 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จำนวน 6 ชุด จับสลากลำดับที่การแสดง
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง เอนกประสงค์ (206) 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30-16.30 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จำนวน 6 ชุด จับสลากลำดับที่การแสดง
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขันCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]