งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00 -8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 4รอบ 1 pisa เวลา 8.30- 9.30 น. รอบ 2 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00 -8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 4รอบ 1 pisa เวลา 8.30- 9.30 น. รอบ 2 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00 -8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 4รอบ 1 pisa เวลา 8.30- 9.30 น. รอบ 2 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ก.พ. 2561 08.30-09.30 นร.ลงทะเบียนรายงานตัว ในห้องสอบเวลา 7.00- 8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ก.พ. 2561 08.30-09.30 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.30 น. เป็นต้นไป 1.นร.เตรียมอุปกรณ์แข่งมาเอง(กระดานที่ใช้แข่ง,แป้นวางเบี้ย,ตัวเบี้ย,เบี้ยสำรอง)และเตรียมนาฬิกาจับเวลา หรือสมาร์ทโฟนจับเวลา 2. นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00-8.00 น.ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร3
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.30 น. เป็นต้นไป 1.นร.เตรียมอุปกรณ์แข่งมาเอง(กระดานที่ใช้แข่ง,แป้นวางเบี้ย,ตัวเบี้ย,เบี้ยสำรอง)และเตรียมนาฬิกาจับเวลา หรือสมาร์ทโฟนจับเวลา 2. นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00-8.00 น.ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร3Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]