งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 12 ก.พ. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
คณะครู นักเรียนเริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00 น
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 12 ก.พ. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
คณะครู และนักเรียนเริ่มลงทะเบียนเข้าแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง EAHT Wing 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-17.00 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานโครงงานละ 6 ชุด ติดตั้งโครงงานเรียงตามลำดับที่ลงทะเบียน ไม่อนุญาตเก็บโครงงานก่อน 12.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการ
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง EAHT Wing 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-17.00 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานโครงงานละ 6 ชุด ติดตั้งโครงงานเรียงตามลำดับที่ลงทะเบียน ไม่อนุญาตเก็บโครงงานก่อน 12.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการ
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง เอนกประสงค์ (206) 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-16.30 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จำนวน 6 ชุด จับสลากลำดับที่การแสดง
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ห้อง เอนกประสงค์ (206) 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-16.30 ทุกทีมลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จำนวน 6 ชุด จับสลากลำดับที่การแสดง
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต WEST WING ชั้น 1 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยิมเนเซียม 4 12 ก.พ. 2561 08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 24 มี.ค. 2561 ไม่จัดการแข่งขัน ย้ายไปจัดในงานการแข่งขันเครื่องเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]