งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 (ด้านนอกอาคาร) 12 ก.พ. 2561 09.00 - 13.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 (ด้านนอกอาคาร) 12 ก.พ. 2561 09.00 - 13.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซ๊ดี จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประสานงาน อ.สุมาลี สุขศิริ : 081-9333048
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซ๊ดี จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประสานงาน อ.สุมาลี สุขศิริ : 081-9333048
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซ๊ดี จำนวน 1 แผ่น ณ จุดรายงานตัว
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 11 ก.พ. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซ๊ดี จำนวน 1 แผ่น ณ จุดรายงานตัว
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์ และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. และเวลา08.30-09.00 น. กรรมการตรวจวัสดุอุปกรณ์ และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งเล่มรายงานพร้อมแผ่นพับ จำนวน 5 ชุด ณ จุดรายงานตัว และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 12 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น. ส่งเล่มรายงานพร้อมแผ่นพับ จำนวน 5 ชุด ณ จุดรายงานตัว และใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ประชุม DECK 1 13 ก.พ. 2561 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]