งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อนการแข่งขัน
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน� โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เซียร์ รังสิต ชั้น 2 10 ก.พ. 2561
11 ก.พ. 2561
08.00 - 17.00 การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน� โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้วCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]