งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สนามหญ้า 12 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สนามหญ้า 13 ก.พ. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 ห้อง Grand 201 13 ก.พ. 2561 09.00 - 17.00 *เวลา 08.20 - 08.50 น. รายงานตัวพร้อมกัน 12 ทีม *เวลา 09.00 จับฉลากแข่งขัน พร้อมกัน 12 ทีม
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ห้องอบรมสัมมนา ที่ 5-7 12 ก.พ. 2561 9.00-15.00 8.00-8.30 น. รายงานตัวและลงทะเบียน 8.30-9.00 น. ชี้แจงการแข่งขัน/จับฉลากลำดับการแข่งขัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1 ห้อง ห้องอบรมสัมมนา ที่ 5-7 13 ก.พ. 2561 9.00-15.00 8.00-8.30 น. รายงานตัวและลงทะเบียน 8.30-9.00 น. ชี้แจงการแข่งขัน/จับฉลากลำดับการแข่งขัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น 3 ห้อง 313 12 ก.พ. 2561 09.00 - 15.00 เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น 3 ห้อง 315 12 ก.พ. 2561 09.00 - 15.00 เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 207 (The Grand ชั้น 2) 12 ก.พ. 2561 09.00 เป็นต้นไป ทีมละ 15 นาที เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ห้อง 208 (The Grand ชั้น 2) 12 ก.พ. 2561 09.00 เป็นต้นไป ทีมละ 15 นาที เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]