งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัว ในห้องสอบเวลา 7.00- 8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคารหอประชุม ชั้น 2 11 ก.พ. 2561 08.30-10.00 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าหอประชุม
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนรายงานตัวหน้าห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00 -8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 4 รอบ 1 pisa เวลา 8.30- 9.30 น. รอบ 2 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ก.พ. 2561 08.30 น. เป็นต้นไป นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00 -8.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 4 รอบ 1 pisa เวลา 8.30- 9.30 น. รอบ 2 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ก.พ. 2561 08.30-09.30 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ก.พ. 2561 08.30-09.30 นร.ลงทะเบียนรายงานตัวในห้องสอบ เวลา 07.00-08.00 น. ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร 3
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.30 น. เป็นต้นไป 1.นร.เตรียมอุปกรณ์แข่งมาเอง(กระดานที่ใช้แข่ง,แป้นวางเบี้ย,ตัวเบี้ย,เบี้ยสำรอง)และเตรียมนาฬิกาจับเวลา หรือสมาร์ทโฟนจับเวลา 2. นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00-8.00 น.ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร3
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 11 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
08.30 น. เป็นต้นไป 1.นร.เตรียมอุปกรณ์แข่งมาเอง(กระดานที่ใช้แข่ง,แป้นวางเบี้ย,ตัวเบี้ย,เบี้ยสำรอง)และเตรียมนาฬิกาจับเวลา หรือสมาร์ทโฟนจับเวลา 2. นร.ลงทะเบียนในห้องสอบเวลา 7.00-8.00 น.ส่วนครูลงทะเบียนหน้าอาคาร3Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]