สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางพิชญ์สินี   เทียมเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปานดาว  บุญสมศรี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ฤกษ์เสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.16 ทอง 11 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
 
1. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กฤษณชาญดี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
3. เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วรรเลิศ
2. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
6. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
7. เด็กหญิงธัญธร  เลิดลาภ
8. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงรัตมณี  ถิ่นพนา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ
4. เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุชชงค์
6. เด็กหญิงชวิศา  ปิยะรัตนวัฒน์
7. เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป
8. เด็กหญิงฐานิยา  รักกมล
9. เด็กชายฐานเอก  สระทองห่อ
10. เด็กชายณเอก  สระทองห่อ
11. เด็กหญิงธนพร  บานสว่าง
12. เด็กชายธนะภูมิ  มีรักษา
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
15. เด็กชายนรพล  จริตคช
16. เด็กหญิงนวพร  กิตติปัญโยชัย
17. เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  นคราพานิช
19. เด็กหญิงบุณญาพร  เกตุแก้ว
20. เด็กชายปฏิภัส  มีอยู่เต็ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
22. เด็กหญิงปิย์ธีรุตม์  ประสิทธิแพทย์
23. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กรรเจียง
25. เด็กหญิงภัณฑิรา  วณิชนันทธาดา
26. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนา
27. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
28. เด็กหญิงรักษิณา  ฟุ้งสาคร
29. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
30. เด็กหญิงลภัสรย์รดา  สิทธิศุภฤกษ์
31. เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน
32. เด็กหญิงวิชญาดา  วารีย์
33. เด็กชายศุภฤทธิ์  พันธ์ประชา
34. เด็กหญิงสิริรัตน์  พิรัชวิสุทธิ์
35. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ปรากฎ
36. เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
37. เด็กหญิงอชิรญา  เที่ยงตรง
38. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
39. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นายธนิต  พณิชยกุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชนิตรา  ไข่ลือนาม
2. นายปณวัฒน์  จอมจะบก
3. เด็กหญิงปาริชาต  สง่าในเมือง
4. นายปิยวัฒน์  โพธิ์ศรีดี
5. นางสาวรวินันท์  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. นางสาววิภาดา  ตาสามปือ
8. นางสาวศศิธร  รัตนวัน
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดกระทึก
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นายวินิจ  ภูพวก
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กหญิงฑิติยา  แซ่อ้วง
 
1. นางสาววาสนา   ปิ่นตบแต่ง
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
11 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี   แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา   สุริวงษ์
 
1. นายธวัช   วิบูลย์ชาติ
2. นายธนา  บุญชู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา  ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงเมขลา  แสงทอง
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวกรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนรักษา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกัลยา  ตันสอน
3. เด็กชายชนะชัย   ภิรมย์ภู่
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางสาวภนิดา  มงคลธง
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายนันทศักดิ์   เขียวมา
 
1. นางวันวิสาข์   มาลัย
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางสาวรุ่งนภา  สงวนพานิช
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงเอ้ยสาว  ตาสังข์
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์