สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวประดับ
2. นางสาวกฤษณา  วงษ์กันหา
3. นางสาวกุลธิดา  รามศิริ
4. นางสาวชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
5. นางสาวทิพวรรณ  บุญเต็ม
 
1. นายศรประกฤษฎ์  หมู่สะแก
2. นางนันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  ยอดตา
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายวรพล  ผิวแดง
2. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสกุล
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสุวลักษณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนภูมิ   จันทร์เดช
2. นายธีระวัฒน์   แก้วระคน
3. นายสุพร   สีสันทา
4. นายอาทิตย์   บุญรอด
5. นายเอกรงค์   ขจรสมบัติ
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
2. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
3. นางปิยพร  ประมวล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.1 ทอง 4 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
4. เด็กชายกฤษณพงศ์  มุจนานนท์
5. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
6. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวันนู
7. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
8. เด็กชายชัยณรงค์  เกิดสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐาณัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณณธวร  นาคพันธุ์
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำรักษ์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
15. เด็กหญิงนริศรา  พรรณทรัพย์
16. เด็กชายปฐมพร  นามสา
17. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิกระสังข์
18. เด็กชายปิยะโชค  ริดแสดง
19. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
20. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
21. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
22. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
23. เด็กชายภานุพงษ์  บุราคร
24. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
25. เด็กชายศุภวัฒน์  สุขเย็น
26. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
27. เด็กหญิงอธิชา  เรงัง
28. เด็กชายอนุพันธ์  ร้อยศรี
29. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
30. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
31. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
32. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดารา
33. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
34. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
35. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กิ่งเพชร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.9 ทอง 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
2. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  สกุลเผือก
4. นายจิรวัฒน์  โคตรทอง
5. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
6. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
7. นายณัฐพล  อิ่มสะอาด
8. นายณัฐพล  จันทร์สน
9. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
10. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
11. นางสาวทินมณี  การะกิจ
12. นายนราธร  ณ ระนอง
13. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
14. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
15. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
16. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
17. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
18. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
19. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
20. นายรัฐพงษ์  ชินเพชร
21. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
22. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
23. นายวีรวัฒน์  พลับยินดี
24. นายสุกิจ  ฉิมนอก
25. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
26. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
27. นายอธิปประชา  วัฒนะวิจิตร
28. นางสาวอริสา  ทิบรม
29. นายอัครพนธ์  ไชยคาม
30. นางสาวอัจฉราภา  ดีโยธา
31. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
32. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
33. นายอำพล  โป๊ะประนม
34. นายเกรียงศักดิ์  ศรีอันจันทร์
35. นายเขตต์ตะวัน  จันทร์เนตรี
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
4. นายไพรัช  วัฒนกูล
5. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
6. นายธเนศ  เอียการนา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวแอนนาลิส   สมิท
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนศรีราชา 1. นายจิตริน  สมบูรณ์นาวิน
2. นายสนธยา  นาคคำ
 
1. นางสาวนันท์หทัย  เข็มทอง
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ชัยเพ็ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.72 เงิน 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์   เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา   หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติชัย  ทรงหิรัญ
2. เด็กชายพชธกร  นิลแสง
 
1. นางบุญชู  บุญก่อ
2. นายปิยรัฐ  ไทยสะเทือน
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายชนาธิป  วิสุทธิญาณ
2. นายนลธวัช  ฉิมนอก
3. นายนิติธร  บุญเชิด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  มาสีจันทร์
2. นายยุทธพงศ์   สร้อยศรี
3. นายเสกสรรค์  โนนมี
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายกฤษฏา  กฐินเทศ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายกรวุฒิ  มาสำราญ
2. นายปาฏิหาริย์  บุพลับ
3. นายศักดา  รอดชาติ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นางสาวกัญญา  ไชยทอง
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายบุญเพิ่ม  บุญนัง
2. เด็กชายอธิธัช  โนรีวรรณ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุตรพรม
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงศิรดา  คุ้มสมุทร
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรสนม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชาวหล่ม
3. เด็กชายธีรยุทธ  พฤษพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง 10 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวน้อย  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุจิตรา  คุณาวัตร
3. นางสาวอทิตยา  ชอบการไร่
 
1. นางสาวศิริพร  แดงตุ้ย
2. นางสมหวัง  รุ่งสิริวานิช
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80.65 ทอง 12 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา   ศรีปิ่นเป้า
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย