สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา
2. เด็กชายวรัชญฺ์  พาลพ่าย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล
 
1. นายวรวิทย์  พาลพ่าย
2. นางสาวนันทรัต  จารุทโรภาสน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
2. เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล
3. เด็กชายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ
 
1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
2. นางสาวฉัตรฐพร  ศิริวัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวชุติมณฑ์  เลพล
2. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
3. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
4. นางสาวพรทิภา  มฤค
5. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. เด็กชายจักรวาล   กล่ำบุญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
4. นายชนุตร์   ประเสริฐพันธุ์
5. นายฐิติกร   โรยมณี
6. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
7. นางสาวณิชนันท์  ชะระจำนงค์
8. เด็กชายดุลย์ทรรศน์  เทพหิรัญโญ
9. นายทีปกร  นิลเขียว
10. เด็กหญิงธนพร  ยังให้ผล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
12. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
13. นายธัญนุทัศน์   รอดมั่นคง
14. นางสาวนริศรา  โรจิณ
15. นายบวรเดช  แสงแก้วนพเก้า
16. นางสาวบุญญรัช  กุสันเทียะ
17. นายปรมินทร์   โพนสุวรรณ์
18. นางสาวประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
19. นายปารณัท   ลีระสันทัดกุล
20. นางสาวพรกมล   จันโท
21. เด็กหญิงพรหมพร  รุ่งเจริญชนะชัย
22. เด็กหญิงภัครินทร์   สีไส
23. นายภูวนัย   สุขสว่าง
24. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
25. นางสาวรินรดา  วิชา
26. นายวรกร   เจริญเตีย
27. นางสาวศรัยฉัตร  ผ่องศรี
28. นางสาวศิริพรรณ  ศิริประทุม
29. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
30. นางสาวสกุลทิพย์   กิจทองทรัพย์
31. เด็กชายสรวิศ   วุฒิจารุวงศ์
32. เด็กชายสิรภพ   ปิยะวาทินทร์
33. เด็กหญิงสุชาวดี   หลำแก้ว
34. นางสาวสุดารัตน์  อินสอาด
35. นางสาวสุภาพร  แปะซา
36. เด็กหญิงสุรีย์พร   แก้วไชย
37. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
38. นายอติรุต   เส็งเมือง
39. เด็กหญิงอารียา   วสุวิทย์
40. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
5. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
6. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
7. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
8. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.34 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
3. เด็กหญิงธิติมา  เสระชุม
4. เด็กหญิงพรนิภา  แหยมเกตุ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
7. เด็กหญิงสุพิชชา  พุทธเจริญ
8. เด็กหญิงเกษมณี  เย็นอุรา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
3. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจริญญา  สิทธิการณ์
 
1. Miss Sherry - Mae  Yanson Lavador
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลลดา  ธรรมรัตนานันท์
2. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
3. นางสาวพุทธรักษา  บุตรโพธิ์
4. นางสาววณิชยา  รัตนอุดม
5. นางสาวศรสวรรค์  สุขอยู่
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. Ms. Yurie  Asakura
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐชา  พุทธารักษ์สกุล
2. นางสาวแพรชมพู  พงศ์จันทร์เสถียร
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. Miss Yurie   Asakura
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93.59 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นางสาววีณา  นิ่มเรือง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงญาณี  ศรีประวัติ
2. เด็กหญิงสาธิดา  ประจวบ
3. เด็กหญิงอังคณา   สุวรรณวิเวก
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นายอาทิตย์  ยงสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.41 ทอง 12 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวนิสาลักษณ์  อุดมศรี
2. นางสาวภัทราวดี  คำประสาร
3. นางสาวสุชาดา  เกตุกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84.64 ทอง 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด