สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ชุ่มใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ลาดำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายไกรศร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวงค์
2. เด็กชายศักรินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายปิยวัช  เมฆวัน
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์