สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายภัทธภณ  พันธมิตร
 
1. นางสาวกัญญา  ดำรงศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญวิกกัย
2. เด็กชายนภทัต  บุญญาธิการ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จงกล
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณิชารีย์  วัฒนพฤกษชาติ
2. นายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
3. นางสาวรมิตา  อัมพะวะผะลิน
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นายจุมพล  ภักวิลัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล
4. เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญค้ำ
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นายสมเกียรติ   คล่องแคล่ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
2. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
3. นางสาวชุติมา  จันทโชติ
4. นางสาวธนวรรณ  มหันตกาศรี
5. เด็กหญิงนันทิยา  ปรีชาโชติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจเจริญชัย
7. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
8. นางสาววรินธร  ภาณุสุวัฒน์
9. นางสาวสิริลักษณ์  ชมใจ
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นาในบุญ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมนา
3. เด็กหญิงภคนันท์  อุดม
4. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
5. นางสาวลักษิกา  มูนรอด
6. นางสาววศินี  ชัยยะ
7. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
8. นางสาวองค์รักข์  แจ่มนิยม
9. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
10. เด็กหญิงโชติกา  ทรัพย์มณี
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพีรยา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวสมัชญา  ช่างพาน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เตียว
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
 
1. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
2. นางสาวฝันฉี  แซ่หลี่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวละอองทิพย์  วันทุมมา
2. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. MissJiyeong  Oh
2. นางสาวสรัลยา  สิงห์ทน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.76 ทอง 4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติพงศ์   บุบผา
2. นายภัทรภูมิ   จิตรชัยนานุกูล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ทวีปสูงเนิน
2. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติ  ช่างแกะ
2. นางสาวคีตภัทร  เรืองนิล
3. นางสาวฐิตินันท์  ติดตาสี
4. นายธนะพนธ์  นาคช้อย
5. นายนฤทธิ์  เกษรจันทร์
6. นางสาวปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
7. นางสาวพรลภัส  บุญโกย
8. นางสาวพลอยจันทร์  นักเสียง
9. นายพัฒกรณ์  บูรพกรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์  โรจน์แก้ว
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายภานุเดช  วัดแก้ว
3. นายกฤตธัช  โยมญาติ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธัชพรรณ  วัฒนาวงศ์
2. นางสาวสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน  อานามนาถ
2. นายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  คงทวี
2. เด็กชายธามนิธิ  วิจิตธรรมภาณี
3. เด็กหญิงปณิชา  รัตนาธนบดี
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายพงษ์พร  เจริญวิเศษ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.9 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
2. นายธนรัฐ  ปั้นเหลี่ยม
3. นายวรินกร  เข็มรัตน์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม