สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
2. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวประภัสสร  พรหมวิหาร
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นางสุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายนวภัทร  มีชัย
3. นายวิศัยทัศน์  สุขสำลี
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายสมพร  บวบหอม
3. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
3. เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางปาริชาติ  ศิลาทะเล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. นายนที  สุมาลัย
3. นายอนุวัฒน์  บุญมี
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม