สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายภานุวัฒน์  รัสสัยการ
 
1. นางมาลี  ผ่องศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร
2. เด็กหญิงธีริศรา  คุ้มเมือง
3. เด็กหญิงรัตนาฒน์  จันทร์ลา
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.1 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐินี  โวหาร
2. นางสาวทิพากร  ทุมกิ่ง
3. นายปิยากร  วงษ์มั่น
 
1. นางภวดี  จิรภัทรดิลก
2. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจิณณพัต  สาโยธา
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.88 ทองแดง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายทยากร  แก้วทาสี
2. นายธนภัทร  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นางสาวศุภิสรา  พิชัยช่วง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
2. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจุฑามาศ  ปราณี
2. นางสาวปริญดา  เนินลพ
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางศิริพร  กาทอง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีระศักดิ์  พลโยธา
2. นายสุรวุฒิ  สุขสุเมฆ
3. นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา
 
1. นายวิรัช  คุ้มโภคา
2. นางสาวชิดชนก  สอดสูงเนิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สีพาติ่ง
2. เด็กหญิงศุภวิภา  อันชำนาญ
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.833 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายมุรธาธร  จันทพล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวพัฒนวดี  คุณธรรม
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เพียง
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทียบเพชร์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายศุภชัย  กองเกิด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายณัฐพงษ์  เลาะไธสง
2. นายนพรัตน์  โก้งดี
3. นายภราดร  น้อยทา
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ษา
2. นายทินกร  สดสุชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจินาพา  สุวัฒนา
2. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว
3. นางสาวบุษยา  เปาโรหิตย์
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. นายปิติกร  ปรีชาโชติ
6. นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
8. นางสาวภัทรภร  ขวนขวาย
9. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
10. นายวราธร  แทบท้าว
11. นายศิวกร  โคตรทา
12. นายสดุดี  ศิริทองสุข
13. เด็กชายเจษฎา  ทิพย์เนตร
14. นายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
15. นางสาวแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. ดร.นฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายชยกร  บันหาญ
4. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนิติรัฐ  ดีพลงาม
 
1. นางเพชรรัตน์  จารุตัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงษ์อินตา
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  พาพันธ์เรือง
2. นายจักริน  ภาคโพธิ์
3. นางสาวจุฑารัตน์  มูลวงศรี
4. เด็กชายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
5. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
6. นายภาณุพงศ์  อติชาติพงศ์พันธ์
7. นางสาวมณีรัตน์  ประสิทธิ์พันธุ์
8. นายวุฒิพงศ์  เจนบุรี
9. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายสมาน  นาคทัด
3. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
4. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายกาลไกล   โสดา
2. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
3. เด็กชายจักรรินทร์  คนึงนึก
4. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
5. เด็กหญิงทิพย์มณี  หล่ำแขก
6. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
7. เด็กหญิงธิชานันท์  สาทา
8. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
9. เด็กหญิงมีนารี  ชมภูบาง
10. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ทองเพ็ชร
2. นางสาวประพัทธ์ภรณ์  สหธารา
 
1. นางสาวปัญญรัตน์  กิจจารักษ์
2. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.7 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
2. นายวรรณพงษ์  คำแพง
3. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
4. นางสาวอาทิติยา  ได้วิเศษ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.12 เงิน 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นางยุพวรรณ  เจริญเชื้อ เกตุแก้ว
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
2. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤชฎากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายธนดุล  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ   สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา   พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  แข็งขัน
2. นายณฐนนท  ฤทธิ์ตา
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนัฐลดา  สุจริต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรหลักคำ
3. นางสาวเกศฎาภรณ์  แสงวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกันตนา  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวจีระนาถ  ศรีตาแสน
3. นางสาวฐิติวรดา  เผื่อนดา
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางรัตติกาล  ขวาคำ
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง 7 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐรินีย์  ศิริกาญจน์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
2. นายนิกร  สีกวนชา