สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายชนัสพงศ์  พรหมสินธุ์
2. นายอุดมโชค  อุเทียนยอง
3. นายเจตนิพันธ์  ปุกคำ
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
2. นางอัมวรรณ   กนกกังวานโรจน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง
2. นายจีรวัฒน์  ปันใย
3. นายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
4. นายบรรพต  กุตัน
5. นายวัชรพงษ์  สารธิ
6. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เริงจักร์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร์
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีเพียร
2. เด็กหญิงพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายนพณรงค์  ปวงคำ
2. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางศิริ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงรัฐพันธ์ศิริ  เขื่อนเเก้ว
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.83 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววนาภรณ์  ยะอินทร์
2. นายวันชนก   ดีติ๊บ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุริย์วงศ์
2. นายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เครือจันต๊ะ
2. นายธนวัตร  อึกโท๊ะ
3. นายธรณ์เทพ  ฟูลิ
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นายศิริวัฒน์  ละคำปา