สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐยศ  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่มโพธิ์
3. เด็กชายสุดขอบฟ้า  บุญทวี
 
1. นางสาวศันสนีย์  บุญสนิท
2. นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิธิชา  แสงประจักษ์
2. เด็กชายปุณวิทย์  เกษียร
3. เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนบดี  สายตา
2. เด็กชายบุญพงษ์  อนุตรเวคิน
3. เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นางสาวสายสมร  ศรียางค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายญาณภัทร  นิคมรักษ์
2. นายปรีดา  เติมทรัพย์
3. นางสาวอุมาวดี  หมู่หมื่นศรี
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เหลือศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
2. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพัชรพล  กมลคร
2. เด็กชายอรรคชัย  จุลนาค
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายธีรธร  สิงห์กาล
2. นายพฤกษ์  โมลาขาว
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์  ดวงรุ่ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  บันตะบอน
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นายชวนินทร์  ศรีโยหะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรากร  รัตนวงศ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 12 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายปธานิน  จันทนา
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. นางบงกช  สุทธิประภา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายคีติกานนท์  พันธ์กำเหนิด
2. นายชนะพัฒน์  มานะประสบสุข
 
1. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางร่มพร  บุญสุข
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายณัชพงศ์  นิพัทธ์ดำรงกุล
2. นายนรวิชญ์  วังคะฮาต
3. นายเอกปวิน  ภูมลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอนุลี   ศรีชัย
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทศวรรษ  โคตรวังอวน
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร