สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวอุทัยวดี  เพิ่มขึ้น
 
1. นางสาวณิชาภา  นามวงษ์ไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  ศรีธรรมสาร
2. นายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
3. นางสาวลิลลิล  วรวะไล
 
1. นายดนุพล  เดชอุดม
2. นางพิชญา  โพธิ์ศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนร่องคำ 1. นายธนบดี  กะตุดทอง
2. นางสาวสรารัตน์  วันไทย
 
1. นางสาววารี  วันอุทา
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  ศิริพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.333 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชิดตะวัน  ทิมี
2. นายธนดล  หนูคำสิงห์
3. นายพชรพล  พันธ์ประสิทธิ์
4. นางสาวภัทรา  มะปะเข
5. นายเดชาวัต  แน่นอุดร
 
1. นางอุบล  อังคะรุด
2. นายทิวัตถ์  นุ่มมีศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปาริฉัตร  นิชำนาญ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายนนทรี  พันธ์ุสอาด
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิมา
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
3. นางสาวจรรยพร  ธรรมสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
5. นางสาวทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
6. เด็กหญิงนภัสร  อิ่มสมบูรณ์
7. นางสาวสมัชญา  ภูปุย
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญพิตตินันท์
 
1. นายกีรติ  เปาริสาร
2. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
3. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
4. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายปวรุตม์  ญาณประเสริฐ
 
1. นางสุภาพร  สีสังข์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายพงศธรณ์  ตันเจริญ
2. นายอภิภู  พรมนิล
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
2. นางสรณ์ณภัส  แซ่แต้
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.67 เงิน 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนวพร  สุขีลักษณ์
2. นางสาวพฤกษา  กองปัญญา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.OH  MINWOO
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกชกร  ภูวิเศษ
2. นางสาวกัญญลักษณ์  สำราญจักร
3. นางสาวพรณภา  บุตรวงศ์
4. นางสาวสุนันทา  ทรัยกูล
5. นางสาวอริสรา  อินทปัตถา
 
1. Mr.OH  MINWOO
2. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจักรพงศ์  สารอินทร์
2. นางสาวเปรมสินี  ภูหนองโอง
 
1. Mr.OH  MINWOO
2. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด
2. เด็กชายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจารุพล  จำเริญลาภ
2. นายณชพล  โพธิแท่น
3. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤตเมธ  อรัญชัย
2. เด็กชายสกลสินธุ์  ยุบลชิต
3. เด็กชายไอดิน  ฆารสว่าง
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางเพียงพิศ  ยุบลชิต
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจักรินทร์  บุรพวง
2. นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
3. นายสหรัฐ  ผลาชิต
 
1. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
19 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวนภาพร  ภู่พงษ์
2. นางสาวอธิติยากรณ์  คำบรรจง
3. นางสาวอนัตตา  ขันละวัย
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น