สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณังพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงกัญญานุช  โยมา
3. เด็กหญิงกันยาวี   เพ็ชรมี
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พรมรอด
5. เด็กชายจิรายุส  วีระพันธ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำจันทร์
7. เด็กหญิงชลธิชา  มาพร้อม
8. นายณัฐพร  ปิ่นทอง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำลา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
11. นางสาวทักษิณา  เจือจันทร์
12. เด็กหญิงทัตพิชา  วานิ่ม
13. นายธนวัฒน์   พักดี
14. เด็กชายธนายุต  หาดอน
15. เด็กชายนครรัตน์  แสงมะณี
16. นายนพเก้า  ชาวเพชร
17. เด็กชายนราธาร  ภิรมย์กิจ
18. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
19. นางสาวนิตยาวรรณ  พรหมจันทึก
20. เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
21. เด็กชายปริญญา  แก่นทอง
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
23. นายวรพงษ์  บุญมา
24. เด็กหญิงวรพรรณ  พัดแสง
25. นางสาววรรณญา  เกตุสุวรรณ์
26. นางสาววรรณภา  เกตุสุวรรณ์
27. นายวาทิต  ขันธลักษณา
28. นายวีรยุทธ  สุขโข
29. เด็กหญิงศศิญาพร  อ่อนจันทร์
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สัมพันธ์
31. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
32. เด็กชายอดินันท์   พันธ์โคตร
33. นางสาวอรจิรา  ธูปหอม
34. นางสาวอรวรา  ธูปหอม
35. เด็กหญิงอสมา  ชูแหวน
36. นางสาวอารีรัตน์  บุญเจริญ
 
1. นางเตือนใจ   คล้ายแก้ว
2. นายประจวบ  ชูจิตร
3. นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยะ
4. นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
5. นายนฤพงศ์  อยู่แก้ว
6. นางสาวเกวรี  วุ่นจู๊ด
7. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
8. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงศ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 12 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  เปียวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
5. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
8. เด็กชายรามเมศ  แตงเหล็ก
9. เด็กชายศุภโชค  ภูเรืองเดช
10. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
3. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์