สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธิบดี
 
1. นางนันทพร  อามิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.333 ทอง 12 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายวรวิทย์  สรรเพ็ชร
 
1. นางเพชรา  จอมพงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎานนต์  ธานินพงศ์
 
1. นายสฤษดิ์  จันทร์ณรงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ธรรมพันธ์
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นายกฤษฎา  ดิมาร
2. นายจารุเดช  มณี
3. นางสาวฐิติวรดา  ดาบทอง
4. นางสาวณัฐนิชา  โสระดี
5. นางสาวธันยพร  หนูเมือง
6. นางสาวพรวดี  วัยวัฒน์
7. นางสาวรุ่งทิวา  เบญจาธิกุล
8. นายศรายุทธ  โลหะรัตน์
9. นายอนาวิล  จันทร์เกิด
10. นายอภิสิทธิ์  หวันกะเหร็ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัค  ทองปาน
2. นางดารณี  พรมหมเพชร
3. นางสาวเววิกา  อุปการดี
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยณัฐ  หงษ์พฤกษ์
2. เด็กชายบวรศักดิ์  สังวาลย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่กั๋ง
 
1. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
2. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 12 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธีญารัตน์  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงพรรณภษา  อินทวงค์
4. เด็กหญิงลลิตา  มะหมัด
5. เด็กหญิงลลิตา  ทองสุขดี
6. เด็กหญิงศิริธิดา  รักเถาว์
 
1. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางภาวนา  รัตนคช