สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาววันวิสาข์  คงทอง
 
1. นางโศรญา  สัจจะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 11 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายธวัชชัย  ทองศิริ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คงยัง
2. เด็กชายรัชชานนท์   ลิมปนานนท์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทร์ชู
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาระอาภรณ์
2. นางสาวพัสตราภรณ์  สักคุณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.84 เงิน 10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายจักราวุธ  คงสนิท
2. นายทวีวัฒน์  คงทอง
3. นางสาวธิดารัตน์   แซ่เลี่ยง
4. นางสาวปาจรีย์  วงศ์สุวัฒน์
5. นายพงษ์พันธ์  หลังมี
 
1. นางสาวสุธาสินี  เทพไชย
2. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิมุสิก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อยู่ยง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 10 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทร์มณี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สระทองสง
 
1. นางกาญจนี  แก้ววิจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายธนพล  รักษา
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.34 เงิน 12 โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริยากร  วิเชียร
 
1. นายสุรศักดิ์  ครุฑเพชร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร    เกษแก้ว
2. เด็กหญิงชลิตา  สุขกรี
3. เด็กหญิงดนญา   ดิษฐด้วงปล้อง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ่งจินดา
5. เด็กชายปิยวัฒน์   ชนะ
6. เด็กชายภานุพงศ์   คงคาสวัสดิ์
7. เด็กชายภานุพงศ์    ศรีศักดิ์นา
8. เด็กชายรพีพัฒน์  ทองสนิท
9. เด็กชายวัฒนศักดิ์   นาคนิยม
10. เด็กหญิงอัจฉราภา  รุ่งเรือง
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นางสาวจุฑาพร   พรหมน้อย
3. นายชัยวัฒน์   มะณีเลิศ
4. นายณรงค์ศักดิ์    โรยอุตระ
5. นายธนพล   รักษา
6. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
7. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
8. นายภาสุ    จินาชี
9. นายศุภณัฐ   ทิชัย
10. นางสาวสุธิดา   พิทักษ์กาญจน์
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงธนัญญา    เข็มเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรรณพร    ทองสกุล
4. เด็กหญิงศศิธร    ทองมาก
5. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
6. เด็กหญิงสุอัมพร    คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางอิสรีย์  อิฐกอ
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
3. นายธนพล   รักษา
4. นางสาวธารารัตน์   ธราพร
5. นางสาวพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
6. นายศุภณัฐ   ทิชัย
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางสาววิไลลักษณ์  เพชรโรจน์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กหญิงธนพร  ลิ้มทอง
3. เด็กหญิงธนัญญา   เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
5. เด็กหญิงวรรณพร   ทองสกุล
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
7. เด็กหญิงสุวรรณพร    ดีปานแก้ว
8. เด็กหญิงสุอัมพร   คงสมัคร
 
1. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
2. นางสาวนิภารัตน์  รักษ์พรหม
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางอิสรีย์  อิฐกอ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.07 ทอง 8 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายคุณากร  เอียดขนาน
 
1. นางสาวกรองทอง  สีนวน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ชาวนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปานสมุทร
 
1. นางชลาลักษณ์  ทองย้อย
2. นางสาวศรีกิตติ์  สินชัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เครือสาย
2. เด็กหญิงธยิดา  เทียมทัด
 
1. นายวีรวุฒิ  ภู่ท่าทอง
2. นายศิระวิชญ์  ทวีสุวรรณวงศ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายกฤต  ปัจฉิมเพ็ชร
2. เด็กชายปวเรศ  เดชเรือง
 
1. นายรัตนันท์  การิกาญจน์
2. นางสาวภาพิมล  อ่อนหนู
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คีรีรัตน์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ชุมละออง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สักคุณี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนละแมวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กลับดี
2. นายศรัณย์  ผงราช
3. นางสาวอินทิรา  นาเครือ
 
1. นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางจันทร์จิรา  แสงสุวรรณ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนครนพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  ระลึกเย็น
 
1. นางรุจิรา  รัตนะ
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.91 ทอง 12 โรงเรียนด่านสวีวิทยา 1. เด็กหญิงอรกนก  วรรณะ
 
1. นางสาวนฤมล  เทพชา