สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นางฐานิดา  มหาผิว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี
2. นายนิธิ  แดงสูงเนิน
3. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูเนตร
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีไตรภพ
5. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนภสร  อนิลบล
2. นางสาวศศิกานต์  วิบูลอรรถ
 
1. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
2. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.33 เงิน 9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวยอดหยก  อารีรอบ
2. นางสาวเมธาวี  นิตยาชิต
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 64.65 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลธิดา  นุตาดี
2. นางสาวมิลลณินทร์  เค็งชัยภูมิ
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล   แฝงธานี
2. นายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. เด็กชายภูริณัฐ  จันทรวิภาค
 
1. นายธวัชชัย   ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวครองขวัญ  ฐานพรหม
3. นางสาวปิ่นเกล้า  กาลเขว้า
4. นางสาวมัทนพร  ใจบิดา
5. นางสาววิยดา  ชัยชนะ
6. นางสาวอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นายวิชาญ   อุ่นโคตร
3. นางสมพร  โสวิชัย
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. นางสาวจุฑามาศ  ลาภคำนนท์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาววริษฐา  บุญโชค
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.98 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน