::sm-nation

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

013 หุ่นยนต์

1.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 2.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 6.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
7.  627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 8.  628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

 


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]