::sm-nation

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1.  272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 2.  273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3.  650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 4.  651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
5.  652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 6.  653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
7.  276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 8.  277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
9.  654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 10.  655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
11.  658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 12.  657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
13.  686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 14.  687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

 


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]